1
2
1

تخت دو نفره ۱۶۲۰ لوکس      ۱۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال

تخت دو نفره ۱۸۲۰ لوکس       ۱۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال

تخت تک نفره ۱۲۲۰ لوکس     ۱۱.۷۶۰.۰۰۰ ریال

تخت تک نفره ۹۲۰ لوکس         ۹.۳۶۰.۰۰۰ ریال

پاتختی لوکس                         ۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال

2

میز آرایش لوکس            ۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

صندلی میز آرایش لوکس     ۲.۷۰۰.۰۰۰ ریال

قاب آینه لوکس ۸۰*۱۱۰   ۳.۱۰۰.۰۰۰ ریال

دراور لوکس                    ۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال