1
2
3
1

پاتختی شلوینگ با درب            ۲.۲۰۰.۰۰۰ ریال

پاتختی شلوینگ با یک کشو       ۲.۶۴۰.۰۰۰ ریال

تخت دو نفره ۱۶۲۰ شلوینگ       ۷٫۸۰۰.۰۰۰ ریال

تخت دو نفره ۱۸۲۰ شلوینگ       ۸٫۳۵۰.۰۰۰ ریال

تخت تک نفره ۱۲۲۰ شلوینگ      ۶٫۵۰۰.۰۰۰ ریال

تخت تک نفره ۹۲۰ شلوینگ       ۵.۴۰۰.۰۰۰ ریال

کشو زیر تخت ۱۸۲۰*۱۶۲۰        ۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال

کشو زیر تخت ۱۲۲۰*۹۲۰         ۳.۵۴۰.۰۰۰ ریال

2

قاب آینه شلوینگ ۷۵*۱۱۰      ۱٫۸۵۰.۰۰۰ ریال

قاب آینه شلوینگ ۸۰*۸۰        ۱.۶۵۰٫۰۰۰ ریال

قاب آینه شلوینگ ۶۰*۸۰        ۱.۳۵۰.۰۰۰ ریال

میز آرایش شلوینگ ۱۲۰۰         ۶٫۹۸۰.۰۰۰ ریال

صندلی میز آرایش در دار           ۲٫۹۱۰.۰۰۰ ریال

صندلی میز آرایش طبقه دار        ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

3

دراور شلوینگ سه کشو               ۷٫۵۵۰٫۰۰۰ ریال

کمد ۸۰۰ جا لباسی شلوینگ       ۸٫۶۴۰.۰۰۰ ریال

جعبه کشو D1W800 کمد لباس     ۶۶۰٫۰۰۰ ریال

جعبه کشو D2W800 کمد لباس     ۶۳۰٫۰۰۰ ریال

1
2
3
4
1

میز تحریر شلوینگ                  ۵.۶۸۰.۰۰۰ ریال

میز بدون یونیت ۱۲۰۰ شلوینگ  ۵.۵۰۰.۰۰۰ ریال

میز بدون یونیت ۱۴۰۰ شلوین    ۶.۲۰۰.۰۰۰ ریال

میز بدون یونیت ۱۶۰۰ شلوینگ  ۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال

یونیت میز تحریر                     ۱.۹۵۰.۰۰۰ ریال

دراور شلوینگ چهار کشو           ۹.۱۵۰.۰۰۰ ریال

2

کتابخانه H1W400       قیمت ۱.۹۷۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H2W400       قیمت ۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H3W400       قیمت ۳.۶۰۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H4W400      قیمت ۴.۴۰۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H5W400       قیمت ۵.۲۰۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H1W800       قیمت ۳.۴۰۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H2W800      قیمت ۴.۳۵۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H3W800      قیمت ۵.۳۰۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H4W800       قیمت ۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال

کتابخانه H5W800      قیمت ۷.۲۰۰.۰۰۰ ریال

3

درب کتابخانه H1       قیمت ۴۵۱.۵۰۰ ریال

درب کتابخانه H2       قیمت ۶۶۱.۵۰۰ ریال

درب کتابخانه H3    قیمت ۱.۰۴۰.۰۰۰ ریال

درب کتابخانه H4    قیمت ۱.۲۶۰.۰۰۰ ریال

درب کتابخانه H5    قیمت ۱.۶۳۰.۰۰۰ ریال

4

شلف ثابت کتابخانه W400    قیمت ۲۷۳.۰۰۰ ریال

شلف ثابت کتابخانه W800    قیمت ۴۳۰.۵۰۰ ریال

جعبه کشو D1W400            قیمت ۸۰۰.۰۰۰ ریال

جعبه کشو D1W800            قیمت ۸۸۰.۰۰۰ ریال

جعبه کشو D2W800            قیمت ۷۵۰.۰۰۰ ریال

جعبه کشو D2W400            قیمت ۶۴۰.۰۰۰ ریال

درب کشو D1W400             قیمت ۴۳۰.۰۰۰ ریال

درب کشو D1W800            قیمت ۶۷۰.۰۰۰ ریال

درب کشو D2W400            قیمت ۳۰۰.۰۰۰ ریال

درب کشو D2W800            قیمت ۴۵۰.۰۰۰ ریال