1
2
1

تخت ۱۶۲۰ بلت       ۳۳٫۷۰۰.۰۰۰ ریال

تخت ۱۸۲۰ بلت       ۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال

پاتختی ۴۵۰ بلت       ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ ریال

2

میز آرایش بلت        قیمت ۳۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

صندلی میز آرایش       قیمت ۴.۱۰۰.۰۰۰ ریال

دراور بلت H800      قیمت ۲۷٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال

دراور بلت H1200    قیمت ۲۸٫۶۵۰٫۰۰۰ ریال

کمد لباس بلت         قیمت ۴۸٫۲۵۰٫۰۰۰ ریال

قاب آینه بلت            قیمت ۶٫۸۵۰.۰۰۰ ریال

میز تحریر بلت        قیمت ۱۴٫۴۰۰.۰۰۰ ریال