1
2
3
4
1

میز تلویزیون یو لاین       ۱۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

باکس تلویزیون یو لاین       ۲.۹۰۰.۰۰۰ ریال

2

میز جلو مبلی یو لاین       ۵.۸۵۰.۰۰۰ ریال

3

میز کنسول یو لاین          ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال

آینه کنسول یو لاین           ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال

4

میز ناهارخوری یو لاین     ۱۲.۸۰۰.۰۰۰ ریال